/ 

Effektiv kompetensutveckling som skapar affärsresultat

Mattias Borg, VD på Learnifier, har under hela sin karriär arbetat med ledarskap och kompetensutveckling. Under ett webinar delade han med sig av insikter, lärdomar och konkreta tips för att bedriva kompetensutveckling som skapar affärsresultat. 

Arbetsmarknaden talar sitt tydliga språk. Det är tufft att rekrytera, personal byter jobb som aldrig förr och det krävs allt mer av arbetsgivare för att få medarbetare att stanna, trivas och utvecklas. Dessutom bedömer World Economic Forum att hela 50 % av alla medarbetare kommer behöva “reskilling” de närmaste fem åren.

– En nyckel för att uppnå affärsresultat är att göra lärande enkelt, engagerande och effektivt. Sett till förändringar i omvärlden känns det också mer aktuellt än någonsin, inleder Mattias Borg.

Graf Rutin och ickerutinarbete senaste 50 åren

Mätningar under de senaste 50 åren visar tydligt att andelen arbete som kräver kreativitet och kompetensutveckling stadigt ökat. De vita fälten markerar perioder med de mest dramatiska förändringarna – ofta kopplade till ekonomiska kriser.

 

Ett kompetensbehov under förändring

Mattias tar avstamp i de industriella revolutionerna och visar hur kompetensbehovet drastiskt förändrats under de senaste 50 åren i takt med digitaliseringen.

– Vi kan tydligt se hur behovet av rutinarbete alltmer automatiserats bort och att behovet av icke-rutinarbete skjutit i höjden. Nu när vi både rör oss in i den fjärde industriella revolutionen med olika AI-lösningar och parallellt mot en lågkonjunktur, kommer kompetensbehovet att förändras allt snabbare.

Samtidigt konstaterar Mattias att många som jobbar med kompetensutveckling redan står inför många utmaningar i vardagen, här och nu. Det kan exempelvis handla om tidsbrist, att ledningen inte prioriterar personalutveckling, att personalen inte prioriterar utbildning eller helt enkelt om okunskap kring hur den befintliga utbildningsverksamheten ska digitaliseras.

Humankapitalets tid är nu

Mattias är övertygad om att stora möjligheter kan skapas ur de rådande situationerna om vi bara är på tå. Han använder begreppet humankapital för att understryka att det handlar om att få utväxling av mänskliga resurser – men med digitala lösningar som språngbräda.

För att kunna prata om prioriteringar använder vi ett ramverk med inspiration från 702010institute.com för att göra det lättare att få en överblick av vad som generellt görs inom organisationer idag och var fokus bör läggas.

Learnifier_WorkplaceLifestyle_CAM14550_sept2021_028-1

Ramverket – 4 områden att prioritera utifrån

Learnifier_Affarsdrivande_larande_rosa

1. HR-fokuserat och operativt

Här ligger fokus på att genomföra utbildningar på beställning, att skifta från att tänka lärande till att tänka prestation. Det kan handla om alltifrån krav på kunskaper som kommer från organisationen till lagstadgade utbildningar. Två sätt för att utveckla HR-fokuserade och operativa initiativ är:

 • Digitalisering
  Alla kan idag producera effektivt digitalt lärande till en låg kostnad!

 • Automatisering 
  Utbildning kräver väldigt mycket administration och tar mycket tid. Allt detta går att automatisera med olika verktyg. 


 2. Affärsfokuserat och operativt

Här ligger fokus på att optimera prestation. Detta kan exempelvis ske genom lärtransfer – lärande över tid – och genom effektmätning som till högre grad fokuserar på förändrat beteende och uppnådda resultat än vad deltagaren tyckte om initiativet. Även effektmätning går till stor del att digitalisera.

3. HR-fokuserat och strategiskt

Här ligger fokus på hur lärande möjliggörs inom organisationen, att skapa utrymme och resurser till att satsa på de strategiska initiativen. Det kan exempelvis handla om att skapa kurskataloger som medarbetarna själva går in och tar del av. Ansvaret för lärandet fördelas om från HR ut i organisationen, vilket skapar ökat engagemang. Nycklar för att detta ska generera värde är dock att lärförmågan hos medarbetarna och en lärkultur utvecklas.

4. Affärsfokuserat och strategiskt

Här ligger fokus på att skapa det långsiktiga affärsvärdet. En metod är att bryta ner insatserna i tre steg: 

 1. Börja med resultatet
  Frågan om vilket värde som ska skapas ställs ofta för sent! Börja med att titta på ett förväntat affärsresultat och designa därefter lärandet som möjliggör resultatet.

 2. Bryt ner till färdigheter
  För långsiktig effekt av era insatser kan ni bygga unika kompetenser genom att identifiera specifika färdigheter – både hårda och mjuka – som kommer att behövas framåt för att uppnå önskat resultat.

 3. Skapa ägarskap
  Engagera organisationen genom hela processen och förklara vad det är ni faktiskt försöker uppnå. Prata med personerna som jobbar i verksamheten dagligen och gå framåt med mindre piloter för att snabbt påvisa värde. På så sätt kan ni enklare justera riktningen vid behov.

– Ett sätt att tänka kring det här ramverket är att de HR-fokuserade boxarna handlar om att ”jobba i maskinen” för att försöka effektivisera de befintliga delarna, medan de affärsfokuserade boxarna mer handlar om att ”jobba på maskinen” och byta ut delar som inte fungerar, förklarar Mattias.

Han understryker också att det inte bara går att ticka i endast en av boxarna, utan att samtliga måste samspela för att en organisation ska kunna skapa effektiv kompetensutveckling. 

Med teknologin som stöd

Avslutningsvis talar Mattias om vikten av att ta stöd i teknologin för att frigöra resurser, skapa affärsvärde och förflytta respektive bransch framåt.

– Teknologi som är enkel att använda för medarbetare, chefer och experter möjliggör alla de här strategiska initiativen. Det är så klart inte hela lösningen, men en mycket viktig komponent att ha på plats.

Se hela webinariet och fördjupa dig i ramverket för kompetensutveckling här nedan:


 

Rebecca Cannerfelt
Rebecca Cannerfelt